Handelsbetingelser

1. DENNE AFTALE
1.1. Denne aftale.
Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Lagervarer.dk,s rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Lagervarer.dk udbyder gennem dette site.
Det er en betingelse for tilmelding til Lagervarer.dk,s tjenester, at du har læst og forstået aftalen. Det er gratis at tilmelde sig til lagervarer.dk,s tjenester, men når du tilmelder dig til Lagervarer.dk,s tjenester, bliver du medlem og erklærer dig indforstået med vilkårene i denne aftale, og den aftale bekræfter du på ny, hver gang du bruger Lagervarer.dk,s tjenester. Besøgende på lagervarer.dk,s tjenester, som ikke tilmelder sig, erklærer sig ligeledes indforstået med, at de er underlagt denne aftale, hver gang de går ind på Lagervarer.dk,s tjenester. Du skal være mindst 18 år for at anvende lagervarer.dk,s tjenester, og det bekræfter du at være, når du anvender lagervarer.dk,s tjenester. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende aftalen, kan du kontakte os på kundeserviece@lagervarer.dk

1.2. Aftalen i sin helhed.
Denne aftale omfatter:
i. de regler, der gælder for de forskellige typer handler, som kan indgås ved at bruge Lagervarer.dk,s tjenester ("handler"), kaldet vore handelsregler,
ii. vor persondatapolitik og

iii. øvrige vilkår og betingelser eller regler for anvendelse, som er omtalt i punkt 2.2.
Disse regler mv. skal udgøre den samlede aftale mellem lagervarer.dk, og dig i forbindelse med lagervarer.dk,s tjenester og handler, idet de erstatter alle tidligere indgåede aftaler og forståelser mellem dig og lagervarer.dk

1.3. Ændringer i denne aftale.
Lagervarer.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner på lagervarer.dk,s tjenester. Når vi gør det, vil vi underrette dig derom på startsiden (www.lagervarer.dk) og ved en e-mail til dig.
1.4. Arbejdssted og lovvalg
i. lagervarer.dk er et i/s selskab, der er registreret i Danmark med adresse ? med CVR-nummer ?
ii. Denne aftale og alle handler er underlagt dansk ret. Alle handler anses for at være gennemført i Danmark.
iii. Du og lagervarer.dk er begge underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting i forbindelse med uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale eller en handel.

1.5. Din e-mailadresse
Vigtigt: Du skal sikre dig, at den e-mailadresse, som vi har registreret i dit navn, er opdateret, og at du har fuld adgang til den – vi vil anvende adressen til at sende dig vigtige meddelelser, heriblandt dine Fakturaer. Hvis du ændrer din e-mailadresse, kan du informere os om den nye adresse via din "min konto" side, når du har logget dig pålagervarer.dk,s tjenester

2. REGISTRERING
2.1. Registrering
Du forpligter dig til at tilmelde dig lagervarer.dk,s tjenester med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere oplysninger, du bliver bedt om at oplyse.

2.2. Øvrige betingelser
For at indgå en handel skal du juridisk være berettiget til at indgå aftaler om køb eller salg af de pågældende varer.

3. PERSONDATA OG PERSONDATAPOLITIK
3.1.Anvendelse af persondata
Vi vil indsamle, anvende og videregive persondata samt kontakt- og betalingsoplysninger, som du har registreret hos os, i henhold til vor persondatapolitik. lagervarer.dk kan anvende "cookies" eller andre tekniske midler til at gøre din oplevelse af lagervarer.dk,s tjenester mere personlig.

3.2. Persondatapolitik
lagervarer.dk,s persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære dig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser giver du samtidig dit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data, således som fastlagt i vor persondatapolitik. lagervarer.dk vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit samtykke til, at lagervarer.dk kan gøre det, enten under registreringen eller på et andet tidspunkt. Vi kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis vi enten bliver pålagt af gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed. Som følge af World Wide Webs beskaffenhed vil alle noteringer på lagervarer.dk,s tjenester naturligvis være tilgængelig for internetbrugere på hele jorden.
3.3. Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre medlemmer, hvortil der er adgang fra lagervarer.dk's tjenester, eller som du får oplyst fra lagervarer.dk eller et andet medlem (herunder, men ikke begrænset til, brug af medlemmers e-mailadresser til spam eller chikanerier) udover til at indgå og afslutte handler gennem lagervarer.dk,s tjenester eller som det på anden måde måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale, eller som er aftalt med det andet medlem.

4. GENERELLE HANDELSBETINGELSER
5.1. Relevant indhold
Indholdet af oplysninger, der meddeles af sælgere (dvs. personer, der sætter noget til salg via en handel), uanset om de er anført i noteringerne eller på anden måde, eller af bydende, må kun vedrøre handelstemaet og ikke irrelevante emner. Sådanne oplysninger må for eksempel ikke bruges som kommunikationsmiddel til et eller flere af de andre medlemmer og må ikke anvendes til generelt at reklamere for eller fremme salget af en sælgers varer eller tjenester, som ikke omfattes af handlen. Hvis du i noteringen indsætter et hypertekst link til et andet site, skal det linkede site opfylde dette krav til relevans, men du anerkender under alle omstændigheder, at vi er berettiget til at fjerne eller kræve fjernet sådanne links efter vort skøn."
Hvis du indsætter hypertekst link til et site, som ikke opfylder dette krav om relevans, udgør dette et brud på denne aftale.
5.2. Medlemsvurdering
Vor medlemsvurderingsservice gør det muligt for medlemmer at kommentere den service, som de har fået fra andre medlemmer i forbindelse med visse typer handler. Du kan kun give karakterer til de medlemmer, som du har solgt varer eller tjenester til, eller som du har købt varer eller tjenester af. Alle sådanne angivelser skal være nøjagtige og retfærdige og skal overholde de krav, der er anført i paragraf 5.5.
5.3. Sælgers fuldstændige ejendomsret
Når du indsætter en hvilken som helst genstand (vare eller tjeneste) i en notering, står du inde for, at du er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til varen eller tjenesten.
5.4. Nøjagtigheden af noteringer
Du skal beskrive de varer eller tjenester, der står på den notering, som du stiller til rådighed for lagervarer.dk,s tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din notering, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede medlemmerne.

5.5. Korrekt brug af kategorier
Du må kun lægge en notering ind under den lagervarer.dk,s tjeneste kategori, som genstanden for handlen naturligt passer ind i (og ikke i andre kategorier). Hvis det er hensigtsmæssigt, kan du mod eventuel betaling af et yderligere gebyr, som du vil blive oplyst om samtidig, få tilladelse til at anføre en notering i mere end én kategori."
Notering i forkert kategori udgør brud på denne aftale
5.6. Sælgers vilkår og betingelser
Sælger er forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle købere om alle de aftalemæssige vilkår og betingelser, der finder anvendelse på handlen. En sælger, som handler som led i sit erhverv, skal til forbrugere give de oplysninger, som kræves i medfør af forbrugeaftaleloven, herunder oplysninger om fortrydelsesretten.
5.7. Fortrydelsesret
Hvis sælger er erhvervsdrivende, og handler som led i sit erhverv, og køber er forbruger, vil der i mange tilfælde være fortrydelsesret for forbrugeren. Sælger skal overholde forbrugeraftalelovens regler om forbrugerbeskyttelse, herunder fortrydelsesretten. Sælger skal oplyse om eventuel fortrydelsesret i noteringen, og skal også skriftligt oplyse køber om eventuel fortrydelsesret, når sælger kontakter køber, efter at auktionen er afsluttet. Sælgers oplysninger skal overholde kravene i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004, se www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20040097205
Sælgers forpligtelser er nærmere beskrevet på http://www.forbrug.dk/forbrugerombudsmanden/hvadgaelder/mfl/godskik/saer...
5.8. Ingen fortrydelsesret
Den service, vi yder sælgere, er at opslå deres noteringer på lagervarer.dk,s tjenester. Vi gør dette straks efter modtagelse af en notering, der er opsat i henhold til vore krav. Du anerkender dette, samt at du ikke har ret til at fortryde noteringen i den fortrydelsesperiode, der gælder for visse køb foretaget i medfør af lov om forbrugeraftaler eller af anden lovgivning.
Købere kan i nogle tilfælde have fortrydelsesret. Se her.

6. GEBYRER
6.1 Gebyrer
i. Sælger accepterer at betale os det gebyr for noteringerne, deres salg på lagervarer.dk,s tjenester (hvis sådan eksponering ønskes af sælgeren) og for handlerne. Detaljer om vore gebyrer er indeholdt eller omtalt uder vores afsnit om priser på forsiden. Du anerkender og accepterer, at lagervarer.dk er berettiget til løbende at ændre beløbet eller gebyrets beregningsgrundlag, dog således at der gives tydelige oplysninger om beløbet eller grundlaget, når den relevante notering opslås.
. Vi kan løbende tilføje nye eller yderligere tjenester, som medfører betaling af gebyrer – enten til os eller til en navngiven tredjemand – på vilkår, som vil blive nærmere angivet, når sådanne tjenester er gjort tilgængelige.
iv. Hvis sælger ikke betaler gebyrerne til tiden, kan vi (efter vort skøn) indstille eller ophæve din adgang til lagervarer.dk,s tjenester, og/eller vi kan opkræve et gebyr for forsinket betaling og rykkeromkostninger på kr. 100,00.
6.2. Moms
Priserne på alle varer eller tjenester er inklusive moms (hvor moms er påbudt), medmindre andet er angivet.

7. Lagervarer.dk,s rolle
7.1. Lagervarer.dk,s rolle
lagervarer.dk, er ikke part i nogen handler og stiller alene de tekniske hjælpemidler, og et mødested, til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Vi er hverken sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der er anført i noteringerne, og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse varer eller tjenester. lagervarer.dk er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller for de varer eller tjenester, som sælger udbyder til salg eller levering .
lagervarer.dk,har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt noteringerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt bydende medlemmer har vilje og evne til at betale derfor.lagervarer.dk,undersøger ikke på forhånd noteringerne eller de omfattede varer eller tjenester. Ligeledes kan lagervarer.dk,ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Selvom det er forbudt for medlemmerne, kan der være nogen, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Du bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handlerne – hvad enten du er sælger eller køber – som når du indgår lignende handler uden for Internettet.

7.2. Manglende adgang til lagervarer.dk,,s tjenester
Vi garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang lagervarer.dk,,s tjenester. Du anerkender, at lagervarer.dk, tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.
7.3. Tilbagetrækning af noteringer/handler/tjenester
Hvert enkelt medlem er indforstået med, at vi er berettiget, men ikke forpligtet til at trække en notering eller en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af denne aftale. lagervarer.dk forbeholder sig ligeledes ret til at tilbagetrække noteringer, lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve handler eller bringe hele tjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor (herunder tekniske vanskeligheder, som berører lagervarer.dk, eller en bruger har oplevet på Internettet). Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som lagervarer.dk, foretager.

7.4. Misbrug af lagervarer.dk,s tjenester
lagervarer.dk forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve et medlems konto, som er eller forekommer os at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af lagervarer.dk,s tjenester), og til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig lagervarer.dk,s tjenester på ny uden vort forudgående samtykke."
Indstilling eller ophævelse af et medlems konto samt ophævelse af noteringer eller dertil forbundne handler i tilfælde af medlemmets misbrug sker uden refusion af noteringsgebyrer eller betaling for andre tjenester, der er udbudt af lagervarer.dk og betalt af medlemmet.

7.5. Gennemgang af noteringer
lagervarer.dk kan løbende, uden dog at være forpligtet dertil, undersøge, hvorvidt noterede varer eller tjenester kan formodes at være stjålne eller blive solgt ulovligt under henvisning til databaser, der vedligeholdes af lagervarer.dk eller tredjemand, retshåndhævende myndigheder eller historiske oplysninger, der er tilgængelige for lagervarer.dk .

8.5. Ufravigeligt ansvar
Intet i denne aftale begrænser lagervarer.dk,s erstatningsansvar ved død eller personskade, der opstår som følge af uagtsomhed fra lagervarer.dk's side, eller øvrigt ansvar, som lagervarer.dk måtte være pålagt i henhold til loven. Dine lovfæstede rettigheder som forbruger er ikke forringet.
8.6. Erstatning
Du påtager dig at skadesløsholde lagervarer.dk for ansvar, krav og udgifter, som måtte opstå som følge af din misligholdelse af denne aftale eller på grund af din konto hos lagervarer.dk

.
9. Udmelding
Du kan når som helst udmelde dig ved at sende en email til kundeservice@lagervarer.dk I emailen skal du blot skrive dit brugernavn og de tre første tegn i din adgangskode, fødselsdato, samt oplyse, at du ønsker at melde dig ud. .
Udmelding fritager dig ikke for dine forpligtelser som sælger eller køber i forhold til igangværende eller afsluttede auktioner.

lagervarer.dk,s handelsregler
1. Introduktion
Nedenstående handelsregler beskriver følgende:
(a) de regler, der finder anvendelse på de auktionshandler ("auktionerne"), som du kan deltage i gennem lagervarer.dk's tjenester,
(b) de forskellige auktionstyper, du kan finde her,
(c) de særskilte regler, som måtte gælde for dem, og
(d) de gebyrer, der skal betales til lagervarer.dk af sælgerne i forbindelse med auktionerne.
Disse handelsregler er juridisk bindende og er en del af din aftale med lagervarer.dk.
Hvis du deltager i en auktion, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse handelsregler.
Vi kan løbende ændre disse handelsregler, enten for at tilføje (eller fjerne) forskellige auktionstyper eller for at ændre måden, hvorpå de forskellige auktioner gennemføres. Du vil modtage besked ved e-mail, hvis vi ændrer reglerne. Hvis du kun få gange har deltaget i en af de auktionstyper, du finder på lagervarer.dk, så opfordrer vi dig til at læse disse regler, før du deltager. Selvom du ofte køber eller sælger på auktion, anbefaler vi, at du alligevel tager dig tid til at læse dem. Når du deltager i en auktion, tilkendegiver du at have læst dem.

2. Bud
Med undtagelse af det neden for anførte tilfælde vil bud afgivet på alle auktioner være bindende. Dette betyder, at hvis et bud på en auktion afgives gennem din lagervarer.dk konto (uanset om det er fra dig eller fra en, der bruger din konto), kan det ikke trækkes tilbage, og det er juridisk bindende. Hvis dit bud falder heldigt ud, indgås der automatisk en aftale mellem dig og sælger, når auktionen afsluttes.
Købere kan i nogle tilfælde have fortrydelsesret.
Du må ikke afgive bud på en måde, der kan manipulere en auktion. Især hvis du er sælger, må du ikke byde på din egen auktion, uanset om det sker gennem din egen lagervarer.dkkonto eller gennem et andet medlems konto.
På grund af internetforbindelsers usikkerhed er det lagervarer.dksystemets modtagelse af det relevante bud, som vil udgøre buddet, og ikke afsendelsen af buddet fra medlemmets computer mv. lagervarer.dk vil gøre en passende indsats for at behandle de bud, der afgives, men kan ikke garantere, at hvert enkelt bud nødvendigvis vil blive lagt frem.

3. Noteringer
Når du via din lagervarer.dk konto (uanset om det er dig eller en anden, der anvender din konto) opretter en notering af en vare eller en tjenesteydelse med henblik på auktion, bliver denne juridisk bindende og kan ikke trækkes tilbage eller ændres, når det første auktionsbud er afgivet.
Ikke desto mindre kan der, således som det også fremgår af lagervarer.dk's vilkår og betingelser, af og til være omstændigheder, under hvilke vi trækker en notering tilbage, også under selve auktionen, som synes at overtræde de nævnte vilkår og betingelser eller disse handelsregler. I så tilfælde vil vi informere sælger, og i visse tilfælde, hvor en auktion er i gang som følge af den pågældende notering, en eller flere medlemmer, der deltager i auktionen, om tilbagetrækningen.

4. Auktionsprocedurer
Auktioner vil almindeligvis fortsætte indtil et fastsat tidspunkt, der ofte ligger flere dage efter auktionens begyndelse. Hvis mindsteprisen overstiges, og der ikke er foretaget et Køb Nu! køb af den udbudte vare/tjeneste (jf. nedenfor), er det det højeste bud, der er modtaget ved auktionens afslutning, der vinder. Vore handelsregler fungerer efter princippet prisen først, derefter tidspunktet. For nærmere beskrivelse se nedenfor:
(a) Den person, der afgiver det højeste bud, vinder – så længe det højeste bud svarer til eller overstiger sælgers mindstepris. Mindsteprisen er den minimumspris, som sælger er villig til at acceptere for varen/tjenesten.
(b) Når en vare/tjeneste købes ved en Køb Nu! køb, afsluttes auktionen for den pågældende vare/tjeneste – eller, hvis der er udbudt flere varer/tjenester ved samme auktion, vil antallet af varer/tjenester udbudt på auktionen blive reduceret med det antal, som er blevet solgt ved Køb Nu! bud. Hvis der bliver foretaget et Køb Nu! køb vedrørende samtlige vare/tjenester, vil alle andre bud vedrørende den pågældende auktion bortfalde. Den, der under auktionen indtil da havde afgivet det højeste bud på den pågældende vare eller tjeneste, vil pr. e-mail blive orienteret om, at varen eller tjenesten er blevet solgt til en Køb Nu! køber.
(c) Hvis der er afgivet to enslydende bud, vil det være det første bud, der modtages i lagervarer.dk.'system, der vinder.
(d) Hvis flere forsøger at foretage et Køb Nu! køb af en udbudt vare eller tjeneste, vil det være det første Køb Nu! bud, der modtages i lagervarer.dk.''s system, der vinder.
(e) Hvis der er to eller flere udbudte varer eller tjenester i forbindelse med en auktion, for hvilke der bydes særskilt, og der afgives et Køb Nu! bud på en af dem, (a) vil det være varen eller tjenesten med det på det pågældende tidspunkt laveste bud, eller (b) hvis der er afgivet samme tilsvarende bud på flere varer eller tjenester, den vare eller tjeneste, der senest er budt på, som vil blive anset som værende købt af Køb Nu! køberen. Det lagervarer.dk.' medlem, der har afgivet buddet, vil pr. e-mail blive orienteret om, at varen eller tjenesten er blevet solgt til en Køb Nu! køber. Medlemmets bud (samt alle øvrige bud på den pågældende vare eller tjeneste) er bortfaldet.